Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Maaliskuun 1. päivänä 2024 Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n mallioikeussuojausta koskevan lainsäädännön päivityksen.

Käynnissä olevan mallioikeuslainsäädännön uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että mallisuoja on tarkoituksenmukainen myös digitaalisessa maailmassa. Uudistamalla ja yksinkertaistamalla menettelyjä, tekemällä mallisuojan edulliseksi vaihtoehdoksi ja lisäämällä oikeusvarmuutta mallien osalta, uusi lainsäädäntö pyrkii vahvistamaan EU:n mallisuojajärjestelmää ja kannustamaan EU:n laajuisen mallisuojausjärjestelmän käyttöön. On myös nimenomaisesti mainittu, että lainsäädännön päivitys tukee kestävää kehitystä. 

Nykyinen mallisuojausjärjestelmä on yli 20 vuotta vanha, joten on korkea aika aloittaa uuden oikeudellisen kehyksen luominen EU:n jäsenmaiden mallilainsäädännön harmonisoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Uudistuspaketti koostuu uudesta asetuksesta EU-tasolla sekä uudesta direktiivistä, joka säätelee mallioikeuksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Asetus toimii oikeudellisena perustana uusille ”Rekisteröidyille Euroopan Unionin malleille” (REUD) ja ”Rekisteröimättömille Euroopan Unionin malleille” (UEUD). Uusimman tiedon valossa mallidirektiivin arvioidaan tulevan voimaan EU:n jäsenvaltioissa todennäköisesti vasta vuonna 2027. 

Mikä muuttuu mallioikeuslainsäädännössä?

Uusi mallioikeuslainsäädäntö ei tee dramaattisia muutoksia nykyiseen järjestelmään, mutta se on edistänyt harkittua lainsäädännön tarkastelua EU-tasolla. Tärkeimpinä muutoksina voidaan mainita seuraavat: 

Uudet määritelmät 

Keskeiset käsitteet ”malli” ja ”tuote” on uusittu. ”Malli” tarkoittaa nyt tuotteen ulkonäköä sen ominaisuuksien perusteella, erityisesti ottaen huomioon tuotteen ääriviivat, värit, muodot, rakenne, materiaalit sekä koristelu, mutta määritelmään sisältyvät myös näiden ominaisuuksien liike, olomuodon muutos tai animaatio.  

Tämä tarkoittaa, että mallisuoja on tulevaisuudessa mahdollista animaatioille sekä digitaalisille ja virtuaalisille malleille, kuten kartoille ja fonteille. Valitettavasti uudessa lainsäädännössä ei nimenomaisesti mainita mitään mallisuojan soveltamisesta tekoälyn avulla luotujen mallien suojaamiseen. 

Myös “tuotteen” määritelmä on uusi. Se tarkoittaa nyt mitä tahansa teollisesti tai käsityönä valmistettua esinettä (paitsi tietokoneohjelmaa), riippumatta siitä, onko kyseessä fyysinen tai ei-fyysinen esine. Määritelmä käsittää esimerkiksi pakkaukset, graafiset symbolit, logot, pintakuvioinnit ja käyttöliittymät, mutta myös erilaiset tilajärjestelyt, kuten myymälän pohjapiirrokset. Tarkentamalla, että suojattavien tuotteiden ei enää tarvitse olla fyysisiä esineitä, uudet säännöt asettavat mallisuojan nykyisten teknisten edistysaskelien (esim. metaversen tai lohjoketjuteknologiaan perustuvien digitaalisten teosten) rinnalle. Enää ei myöskään vaadita, että suojattavan mallin on oltava näkyvissä käytön aikana.  

Varaosat 

Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee varaosia. Uusi varaosia koskeva lauseke poissulkee mallisuojan moniosaisen tuotteen varaosilta, kun näitä osia käytetään palauttamaan tuote alkuperäiseen ulkomuotoonsa. 

Rekisteröidyn EU-mallin loukkausta ei siten tapahdu, jos kolmas osapuoli toistaa suojatut piirteet mallin korjaamiseksi alkuperäiseen muotoon. Ajoneuvojen vaurioituneen osan vaihtaminen ei esimerkiksi ole mallin loukkaus, vaikka varaosa olisi suojattu rekisteröidyllä EU-mallilla. Poikkeus koskee vain tapauksia, joissa tuotetta korjataan ja korvaava varaosa on identtinen alkuperäisen osan kanssa. Näin kuluttajat voivat vapaasti valita haluamansa korjaustuotteen.  

EU-maat, jotka tällä hetkellä myöntävät mallisuojaa varaosille, ovat velvollisia poistamaan tällaisten osien mallisuojan kahdeksan vuoden siirtymäkauden kuluessa. Muutoksen on tarkoitus vapauttaa varaosamarkkinoita yleisesti ja myös vaikuttaa hintoihin. Ilman vastaavaa varaosia koskevaa lauseketta mallioikeuksien oikeudenhaltijat voivat säilyttää täyden yksinoikeuden mihin tahansa mallioikeuteen myös varaosien jälkimarkkinoilla. 

Kiistanalainen uusi varaosalauseke  tulee vaikuttamaan etenkin autoteollisuuteen ja erityisesti autojen varaosien jälkimarkkinointiin. Muutoksen taustalla sanotaan olevan halu suosia korjattavia ja ympäristöä säästäviä tuotteita. Onko tämä tavoite on koskaan saavutettavissa, vai onko tässä kyse pelkästä viherpesusta, jää vielä nähtäväksi. 

Mallin esittäminen 

Uudet mallisuojaa koskevat säännöt sisältävät myös määräyksiä mallin esitystavasta. Riittävän selkeä esitys mallista on ainoa vaatimus, jotta mallihakemukselle voidaan myöntää hakemuspäivä. Mallikuvat voivat  nyt olla staattisia, dynaamisia tai animoituja. Muutos mahdollistaa hyväksyttävien mallikuvien olevan esimerkiksi videotiedostoja tai 3D-tulostuksen avulla luotuja malleja. Tarkempi määritelmä riittävästä selkeydestä jää vielä tulevaisuuden haasteeksi. 

Muita muutoksia 

Hakijat tulevat ottamaan innolla vastaan myös mallisuojaa koskevan yksinkertaistetun maksurakenteen, kuten myös vaatimuksen poistamisen, jonka mukaan samaan mallihakemukseen kuuluvien mallien tulisi kuulua samaan Locarno-luokkaan. Suunnitelmissa on myös vapaaehtoinen uusi mallisymboli, joka on ympyröity D-kirjain  (samalla tavalla kuin © ja ® -symbolit). 

Lopuksi, EU:n jäsenvaltioiden on mahdollistettava hallinnollinen mallin mitätöinti. Tämä on merkittävä muutos niissä maissa, joissa mitätöinti on ollut tähän mennessä mahdollista vain kansallisessa tuomioistuimessa. Vastaavat kansalliset tavaramerkkien mitätöintimenettelyt otettiin käyttöön samalla tavalla lähes 10 vuotta sitten. 

Mitä mallioikeussäännöissä tapahtuu seuraavaksi

Sekä Euroopan mallioikeusasetus että vastaava direktiivi tulevat voimaan 20 päivää niiden julkaisemisen jälkeen. Asetus tulee sovellettavaksi neljän kuukauden kuluttua, ja EU:n jäsenvaltioilla on lisäksi 36 kuukautta aikaa saattaa direktiivi voimaan kansallisessa lainsäädännössään.  

On edelleen olemassa useita käytännön kysymyksiä, jotka edellyttävät harmonisointia. Käytäntöjen yhdenmukaistaminen on tarpeen esimerkiksi hakemuspäivää koskevien muodollisuuksien osalta, kuten mallikuvien tyypit ja määrät, sähköisten tiedostojen muoto ja koko, hyväksyttyjen visuaalisten erottamislausumien tyypit jne. Käytäntöjen yhdenmukaistamista vaaditaan myös mallioikeuden mitätöintiä koskevien keskeisten määräysten osalta. 

Uusimmat blogiartikkelit

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Kirjoittaja

Laura Roselius 
IP-lakimies, osakas
+358 40 738 4475
laura.roselius@bocoip.com