Patenttimerkintä – Miten merkitä patentti tuotteeseen ja miksi?

Jokainen on varmasti nähnyt patent pending -merkinnän jossakin tuotteessa. Mutta mitä tällainen patenttimerkintä tarkoittaa ja miten ja milloin omat patentit kannattaa merkitä tuotteisiin? Eri maiden lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö patenttimerkintöjä koskien vaihtelevat merkittävästi, ja siksi onkin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa huomioida, mille markkina-alueille tuotetta ollaan esimerkiksi markkinoimassa, myymässä tai maahantuomassa. Patenttimerkinnät ovat käytännössä aina vapaaehtoisia, mutta eräissä maissa ne voivat merkittävästi vaikuttaa korvausten saamiseen ja suuruuteen loukkaustapauksissa. Pahimmassa tapauksessa virheellisestä patenttimerkinnästä voi toisaalta aiheutua merkittäviäkin rangaistuksia. Siksi on tärkeää tietää, mitä on tekemässä.

1. Suomessa virheellinen patenttimerkintä ongelmallisempi kuin merkinnän puuttuminen

Suomessa patenttimerkintä ei ole koskaan edellytys korvauksen saamiselle patentin loukkausasiassa, eikä nykyinen patenttilainsäädäntö sisällä erillistä pykälää koskien patenttimerkintöjä. Siksi Suomessa on melko vähän kokemusta patenttimerkinnöistä. Patentinhakija tai patentinhaltija voi kuitenkin Suomessakin merkitä tuotteen patenttimerkinnällä ja joitakin patenttilainsäädännön pykäliä, kuten patenttilain 56 §, voidaan soveltaa myös näiden patenttimerkintöjen osalta. Markkinointinäkökulmasta patenttimerkintöihin sovelletaan kotimaassa lisäksi lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja kuluttajasuojalakia, kuten muidenkin teollisoikeuksien osalta. Tuotteen ei esimerkiksi saa väittää olevan patentoitu, jos se ei pidä paikkaansa. On hyvä huomata, ettei vireillä oleva patenttihakemus ole vielä patentti eikä tuotteeseen saa merkitä sellaisen patentin numeroa, jonka suoja ei kata kyseistä tuotetta. 

2. Ota patenttimerkintä huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa

Merkintä patentista tai patenttihakemuksesta tulee ajankohtaiseksi, kun tuotetta, jota patentti tai patenttihakemus koskee, aletaan valmistaa. Patenttimerkintä on kuitenkin syytä ottaa huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.  Eräiden maiden, kuten USA:n, lainsäädännön mukaan patenttimerkintä tulee aina tehdä itse tuotteeseen, mikäli se suinkin on järkevästi mahdollista. Järkevästi mahdollisen määrittelee lopulta oikeusistuin, ei tuotteen valmistaja, mikäli asia päätyy oikeuteen. Siksi patenttimerkintä on aina varminta tehdä tuotteeseen, mikäli mahdollista, jos USA:n markkinat kiinnostavat ja samaa tuotekonfiguraatiota halutaan myydä eri maihin. Helpointa on, jos patenttimerkintä voidaan tehdä erilliseen osaan, esimerkiksi laattaan, joka voidaan kiinteästi asentaa tai upottaa tuotteen pintaan. On myös hyvä huomioida, että patenttimerkintä olisi sellaisessa kohdassa tuotetta, joka altistuu mahdollisimman vähäiselle kulumiselle. Mikäli patenttimerkintää ei ole mahdollista tehdä tuotteeseen, jos tuote on esimerkiksi nestemäinen tai hyvin pienikokoinen, se voidaan tehdä myös tuotepakkaukseen. 

3. Mitä patenttimerkintä sisältää?

Patentin osalta patenttimerkintä sisältää tyypillisesti patenttinumeron ja maan. Lisäksi ainakin kansainvälisille markkinoille suunnatuissa tuotteissa patenttimerkinnän on hyvä sisältää Pat.- tai Patent-teksti. Mikäli tuote on suojattu useammalla patentilla, patenttimerkinnän tulisi sisältää kaikki nämä patentit ainakin sen maan osalta, johon tuote myydään. Joissakin maissa, kuten USA:ssa ja Iso-Britanniassa, patenttilainsäädäntö mahdollistaa patenttimerkinnän korvaamisen niin sanotulla virtuaalisella patenttimerkinnällä, jolloin tuotteeseen merkitään patenttinumeroiden sijaan verkko-osoite, josta löytyy tieto kyseistä tuotetta tai tuotevarianttia suojaavista patenteista. Virtuaaliseen patenttimerkintään voi kuitenkin liittyä riski sellaisissa maissa, joissa puuttuu sitä koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ja joissa patenttimerkinnällä voi olla olennainen merkitys korvausasioissa. Siksi suosittelemme mahdollisuuksien mukaan fyysistä patenttimerkintää. Patenttimerkinnöistä voi nimittäin olla hyötyä patentinhaltijalle esimerkiksi loukkaustapauksessa. On helpompi osoittaa, että kolmas osapuoli on tiennyt patenttioikeudesta, jos siitä on selkeä merkintä itse tuotteessa. Siten voi olla mahdollista osoittaa teon tahallisuus, jolloin myös tuomittavien korvausten määrä saattaa nousta.  

Patentinhakija voi myös ilmoittaa tuotteeseen liittyvästä vireillä olevasta patenttihakemuksesta. Kansainvälisesti tämä voidaan tehdä merkitsemällä tuotteeseen Patent pending tai Pat. pend. Tämä merkintä siis tarkoittaa, ettei patenttia ole vielä myönnetty. Myös patenttihakemusta koskevaan merkintään voidaan merkitä hakemusnumero ja maa. Jos patenttimerkintä tehdään ennen patentin myöntämistä, on kuitenkin syytä huomioida, että hakijalla on tällöin velvollisuus ilmoittaa patenttihakemuksen numero (jos sitä ei ole merkitty tuotteeseen) ja toimittaa hakemusasiakirjat pyydettäessä kolmansille osapuolille, vaikka hakemus olisi vielä salainen.  

4. Patenttimerkinnät kannattaa katselmoida ja päivittää säännöllisesti

Patenttimerkinnät on tarpeen katselmoida säännöllisesti. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota patenttimerkintöihin silloin, kun suunnitellaan kokonaan uuden tuotteen tai tuotevariantin lanseerausta tai olemassa olevan tuotteen tai tuotevariantin markkinoimista uudelle markkina-alueelle. Tällöin on syytä käydä läpi paikalliset määräykset patenttimerkintöjä koskien sekä se, mitkä patentit koskevat kyseistä tuotetta. Patenttimerkinnät on myös syytä tarkistaa, kun patentti, varsinkin US-patentti tai UK-patentti, myönnetään, patenttihakemus kaatuu tai hylätään tai jos patentti raukeaa tai se rajoitetaan niin, ettei se suojaakaan kyseistä tuotetta. Paikkansa pitämättömän patenttimerkinnän säilyttäminen tuotteessa voidaan katsoa harhaanjohtavaksi ja siten lainvastaiseksi. USA:ssa, jossa patenttimerkinnöillä on merkittävä rooli, lakannutta patenttia koskevaa merkintää ei kuitenkaan enää nykyään katsota lainvastaiseksi. On myös tärkeää huomioida, että eräitä tuotteita, esimerkiksi tupakkatuotteita, koskevat tiukemmat säädökset patenttimerkintöjen ja muidenkin tuote- tai pakkausmerkintöjen suhteen.  

Oikein käytettynä patenttimerkinnät voivat tuoda merkittävää markkinoinnillista lisäarvoa tuotteen myyntiin ja toimia pelotteena kilpailijalle sekä tietyissä maissa myös merkittävästi vaikuttaa saatavilla oleviin korvauksiin loukkausasioissa, mutta myös patenttimerkintöihin liittyvät riskit on hyvä tiedostaa. Eri maiden käytännöt patenttimerkintöjä koskien ovat myös erilaisia, joten ne on hyvä selvittää ennen tuotteiden toimittamista uudelle markkina-alueelle. Suosittelemme kysymään aina neuvoa asiantuntijoiltamme, ennen kuin tuotteisiin laitetaan patenttimerkintöjä. 

Artikkelin kirjoittaja on Sini-Maaria Mikkilä, joka toimii Boco IP:llä Eurooppapatenttiasiamiehenä sekä Tampereen konttorin johtajana.

Uusimmat blogiartikkelit

Eurooppapatenttiasiamies, DI Sini-Maaria Mikkilä kutsuttu osakkaaksi 

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Esittelyssä Bocon IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Tekoäly eli AI teki keksinnön, mutta kuka voi olla keksijä?

SME Fund -avustusohjelman haku on käynnistynyt

Kirjoittaja

Sini-Maaria Mikkilä 
Strategiajohtaja, eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 50 591 0234
sini-maaria.mikkila@bocoip.com