Hyödyllisyysmallisuojan edellytykset

Hyödyllisyysmallien edellytykset -kuvituskuva

1.1 Hyödyllisyysmallin uutuus

Hyödyllisyysmallin tulee olla uusi hakemuksen tekemispäivään mennessä kaikkialla maailmalla tunnetuksi tulleisiin ratkaisuihin nähden.

Uutuusvaatimus on absoluuttinen, joten mikä tahansa julkiseksi tulo, esimerkiksi julkisen käytön seurauksena tai suullisen esityksen johdosta, on esteenä hyödyllisyysmallin rekisteröinnille.

1.2 Hyödyllisyysmallin keksinnöllisyys

Hyödyllisyysmallilta edellytettävän keksinnöllisyyden taso on hieman patentilta edellytettävää keksinnöllisyyden tasoa alhaisempi, joten hyödyllisyysmallisuojan edellytykset voivat täyttyä, vaikka patentin edellytykset eivät täyttyisikään. Hyödyllisyysmallin tekniikan tulee selvästi erota tunnetusta tekniikasta, kun patentilta puolestaan edellytetään olennaista eroa tunnetusta tekniikasta.

Käytännössä tämän on tulkittu tarkoittavan, ettei keksintö saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmasta eikä se myöskään saa olla itsestään selvä keskivertoammattimiehelle.

2. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti suoritetaan toimittamalla hakemus Patentti- ja rekisteriviranomaiselle ja maksamalla rekisteröintimaksu. Hakemuslomakkeeseen tulee merkitä hakijan ja keksijän nimi- ja osoitetiedot sekä keksinnön nimitys.

Hyödyllisyysmallilomakkeen liitteenä tulee olla hakemuksen keskeisin osuus eli keksinnön selitys, suojavaatimukset ja kuvat. Hakemuksen tulee sisältää kaikki keksinnön kannalta olennaiset tiedot, sillä hakemukseen ei saa tekemispäivän jälkeen lisätä uutta tietoa keksinnöstä.

2.1 Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely

Hyödyllisyysmalleihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Rekisteröinti-viranomainen tutkii ainoastaan hyödyllisyysmallin muodolliset rekisteröintiedellytykset. Rekisteröintiviranomainen antaa tarvittaessa välipäätöksen, jossa pyytää hakijaa korjaamaan hakemuksen muodolliset puutteet. Hakijan tulee vastata välipäätökseen ja korjata mahdolliset puutteet kahden kuukauden kuluessa.

Uutuutta ja eroavuutta aiempaan tunnettuun tekniikkaan ei lähtökohtaisesti tutkita rekisteröintiviranomaisessa, joten tutkimisvastuu on hakijalla. Käytännössä hakijan on mahdollista pyytää rekisteriviranomaiselta tutkimusta korvausta vastaan. Lisäksi hakijan tulee tarvittaessa hakemuksessaan pyytää etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta.  Etuoikeuden pyytämisen edellytyksenä on, että hakemus tehdään 12 kuukauden kuluessa aiemmasta hakemuksesta.

Hakemuksen voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle suomeksi tai ruotsiksi, mikäli hakijalla on kotipaikka Suomessa. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti kuitenkin edellyttää, että suojavaatimukset on annettu sekä suomeksi että ruotsiksi, joten hakijan tulee ennen rekisteröintiä joko kääntää suojavaatimukset tai käännättää Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kääntämistä tulee pyytää kirjallisesti ja maksaa käännösmaksu.

2.2 Hakemusasiakirjojen julkaiseminen

Hakemusasiakirjat ovat julkisia rekisteröinnistä lähtien tai siitä kun 15 kuukautta on kulunut tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Hyväksytty hakemus merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin ja kuulutetaan julkaisemalla sähköisessä Hyödyllisyysmallilehdessä.

Hyödyllisyys-mallin rekisteröintiä on mahdollista lykätä enintään 15 kuukautta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä, mikäli hakija pyytää lykkäystä kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä ja maksaa lykkäysmaksun.

3. Patenttihakemuksen muuntaminen

Suomalainen patenttihakemus, eurooppapatenttihakemus ja kansainvälisessä vaiheessa oleva PCT-hakemus voidaan muuntaa vireillä ollessaan hyödyllisyysmallihakemukseksi. Lisäksi hakijan on mahdollista hakea samanaikaisesti sekä hyödyllisyysmallia että patenttia samalle keksinnölle. Hyödyllisyysmallihakemusta ei kuitenkaan ole mahdollista muuntaa patenttihakemukseksi, eikä mallihakemusta ole mahdollista muuntaa hyödyllisyysmalli-hakemukseksi.

Hakemuksen muuntaminen tapahtuu hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa patenttihakemuksen numero ja tekemispäivä. Hakemusta muunnettaessa varsinaisen keksinnön tulee säilyä samana eikä keksinnön suojavaatimuksia saa laajentaa. Mikäli hakemuksessa on ollut menetelmä- tai käyttövaatimuksia, täytyy nämä poistaa hakemuksesta, sillä ne eivät kuulu hyödyllisyysmallin suoja-alaan.

3.1 Hakemuksen muuntamisen aikarajat

Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi on mahdollista kymmenen vuotta patenttihakemuksen tekemisestä. Hakemusta muunnettaessa hyödyllisyysmallihakemuksen jättöpäiväksi tulee patenttihakemuksen jättöpäivä. Hakemuksen muuntaminen ei poista patenttihakemuksen vireilläoloa, ellei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta.

Uusimmat wiki-artikkelit

Immateriaalioikeudet ja niiden kaupallistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti EU:ssa

Lisensointi ja lisenssisopimukset

Innovaatioseteli

Liikesalaisuudet

Aiheen asiantuntijat

Sini-Maaria Mikkilä profiilikuva
Sini-Maaria Mikkilä 
Strategiajohtaja, eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 50 591 0234
sini-maaria.mikkila@bocoip.com
Tomi Salter profiilikuva
Tomi Salter 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+ 358 9 6866 8439
tomi.salter@bocoip.com
Christian Westerholmin kuva, Boco IP
Christian Westerholm 
Eurooppapatenttiasiamies, osakas
+358 9 6866 8469
christian.westerholm@bocoip.com
Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen profiilikuva
Karri Leskinen 
Toimitusjohtaja, osakas
+358 40 067 7931
karri.leskinen@bocoip.com