EU-mallioikeusasetuksen muuttaminen digitaaliseen aikakauteen 

Mallisuojalla tarkoitetaan tuotteen ulkonäön turvaamista, joka kattaa sen muodon. Euroopan unionissa (EU) on yhtenäinen teollisuusmallin suojajärjestelmä, joka kattaa kaikki jäsenmaat. Tämä järjestelmä sisältää yhteisömallin, joka tarjoaa yhtenäisen suojan koko EU:ssa yksinkertaistetun menettelyn avulla.

Varmistaakseen mallisuojajärjestelmien johdonmukaisuuden ja rinnakkaiselon yksittäisissä EU-maissa EU hyväksyi mallien oikeudellisesta suojasta direktiivin 98/71/EY jo vuonna 1998. Tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että rekisteröidyt mallioikeudet tarjoavat samanlaisen suojan kaikissa EU-jäsenmaissa. Tästä direktiivistä on kuitenkin jo 25 vuotta ja maailman kehitys on tuonut uusia haasteita suunnittelijoille ja yrityksille. Tämän takia on tärkeää, että lainsäädäntö pysyy kehityksessä mukana ja sillä voidaan varmistaa, että oikeuksien omistajat saavat tarpeeksi kattavan suojan. 

Estääkseen markkinoiden jakautumisen sekä mahdollistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:ssa perustettiin yhtenäinen mallioikeus yhteisömallista annetulla asetuksella N:o 6/2002 vuonna 2002. Tämä on palvellut hyvin ja tukenut jäsenmaita haettaessa mallisuojaa. 

Marraskuussa 2022 Euroopan komissio esitti kaksi ehdotusta mallisuojalainsäädännön nykyaikaistamiseksi. Ensimmäisessä ehdotuksessa ehdotetaan nykyisen yhteisömalleja koskevan asetuksen muuttamista, kun taas toisessa ehdotetaan uudelleenlaadittua direktiiviä mallien oikeudellisesta suojasta. Näillä aloitteilla pyritään korjaamaan vuonna 2020 tehdyssä EU:n mallisuojalainsäädännön arvioinnissa havaitut puutteet.  

Miksi tämä on tärkeää? Muotoilu tunnistetaan enenevissä määrin tärkeänä suojamuotona, sillä kuluttajat useasti yhdistävät muotoilun tuotteiden visuaaliseen vetovoimaan ja tällä on vaikutus ostopäätökseen. Jotta suunnittelijoita ja yrityksiä voitaisiin kannustaa investoimaan muotoiluun, on ratkaisevan tärkeää luoda heidän mallioikeuksilleen saatavilla oleva, nykyaikainen ja tehokas oikeudellinen suoja. Tällä edistetään innovaatioita, annetaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä yrityksille ja vahvistetaan EU:n markkinoiden kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. 

Mitä siis seuraavaksi? Nämä kaksi ehdotusta toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi noudattaen tavallista lainsäätämisjärjestystä. Kun ehdotukset hyväksytään, direktiivin uudet säännöt saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. Mitä sitten tulee yhteisömalliasetukseen, osa muutoksista tulee voimaan 3 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta ja loput, kun delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset annetaan (18 kuukauden kuluttua voimaantulosta). 

Uusimmat blogiartikkelit

Onko hyödyllisyysmalli tarpeellinen?

Uudet EU:n mallioikeussäännöt hyväksytty

Millainen nimi on hyvä tavaramerkkisuojan kannalta? 

Essi Karppanen, Saoussen Merdes ja Anastasiia Kravtcova suorittaneet vaativan EQE:n ensimmäisen vaiheen

Market Explorer -rahoituksella tukea PK- ja midcap yrityksille

Kirjoittaja

Mari Nieminen
IP Legal Trainee
+358 9 6866 8431
mari.nieminen@bocoip.com