Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset

Tavaramerkkisuoja edellyttää, että merkki on niin sanotusti erottamiskykyinen. Erottamiskykyisyyden tarkoituksena on varmistaa, että tavaramerkki kykenee yksilöimään haltijansa tuotteet ja palvelut ja erottamaan ne muiden toimijoiden tuotteista ja palveluista.

Kirjallisuudessa puhutaan tavaramerkin niin sanotusta erottamis- ja alkuperäfunktiosta. Erottamiskyvyn lisäksi rekisteröitävältä merkiltä edellytetään, ettei merkki aiheuta sekaantumisvaaraa muiden tavaramerkkien tai toiminimien kanssa.

Merkin ei-sekoitettavuus rekisteröitävyyden edellytyksenä

Rekisteröitävä merkki ei saa olla identtinen tai sekoitettavissa oleva toisen rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin kanssa. Merkit ovat sekoitettavissa, mikäli ne ovat identtiset tai samankaltaiset ja koskevat samoja tuotteita tai palveluja.

Merkin sekoitettavuutta toisen tavaramerkin kanssa arvioidaan merkin kohderyhmässä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella. Kokonaisvaikutelman arvioinnissa otetaan huomioon merkkien visuaalinen, käsitteellinen ja foneettinen samankaltaisuus.

Tavaramerkki ei saa myöskään olla sekoitettavissa toisen toiminimeen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan nimeen. Käytännössä toiminimen on katsottu olevan esteenä tavaramerkille yleensä vain, mikäli toiminimen iskuosa ja tavaramerkki ovat olleet lähes identtisiä.

Erottamiskyky rekisteröitävyyden edellytyksenä

Tuotteiden ja palveluiden yleisnimitykset eivät ole erottamiskykyisiä. Mikäli yleisnimitystä kuitenkin käytetään tavanomaisesta merkityssisällöstään poikkeavasti, on kyseessä erottamiskykyinen merkki. Esimerkiksi sana espresso on erottamiskykyinen tavaramerkki autoille, mutta ei kahvituotteille. Lisäksi erottamiskyvyttömiksi tunnuksiksi on katsottu merkit, jotka esimerkiksi puhtaasti kuvailevat tuotteen tai palvelun lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta tai hintaa.

Tämän perusteella ei esimerkiksi sanaa ase voida käyttää tavaramerkkinä haulikolle tai sanaa plus voida käyttää puhdistusaineen tavaramerkkinä. Erottamiskykyisiksi kuviomerkeiksi ei katsota yksinkertaisia kuvioita itsessään niiden tavanomaisessa ilmaisumuodossa, kuten ympyröitä, neliöitä ja tuote-etikettien perusmuotoja.

Tuotteen luonteenomaista tai teknisen tuloksen aikaansaamiseksi välttämätöntä muotoa sekä tuotteen arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa, ei voida myöskään suojella tavaramerkillä.

Erottamiskyvyttömäksi muuttuminen

Rekisteröity tavaramerkki voi muuttua erottamiskyvyttömäksi, mikäli se muuntuu yleisessä käytössä tuotetta tai palvelua kuvaavaksi yleisnimitykseksi. Käytännön esimerkkejä erottamiskyvyttömiksi muuttuneista tavaramerkeistä ovat esimerkiksi Termos ja Vaseliini.

Toisaalta alkujaan erottamiskyvytön tunnus voi käytössä vakiintumalla saada yleiskielen merkityksensä rinnalle uuden, erottamiskykyisen merkityksen, joka saa kyseisessä merkityksessään tavaramerkki-suojaa. Tällaisia muutoksia arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, kuinka kauan ja kuinka laajalti merkkiä on käytetty.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt